01
Başvuru Süreci

Açılan sınava bireysel başvurular GÜNDER MYM internet sayfasında yer alan sınav takviminin yer aldığı alan üzerinden online olarak ya da GÜNDER MYM’ ye elden/kargo/posta yoluyla yapılabilir.

02
Belgelendirme Kapsamı

Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli, Güneş Isıl Sistem Personeli, Belgelendirme kapsamlarını içermektedir.

03
Belgelendirme Süreci

Belgelendirme süreci Günder MYM tarafından başvuru, sınav ve sınav sonuçları dahilinde takip edilmektedir. Belgelendirme süreci tarafımızca yapılacak duyurularla ilerlemektedir.

04
İtiraz & Şikayet

Personel Belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler itirazda bulunabilir. İtirazlar, GÜNDER MYM web sayfasında yer alan İtiraz/Şikayet/Öneri alanı doldurularak GÜNDER MYM’ ye iletebilir.

GÜNDER MYM

Ulusal Yeterlilik
Sistemi

Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetlerdir.

Ulusal meslekî yeterlilik sisteminin amaçları şunlardır:

  • Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek.
  • Öğrenme çıktıları için ulusal ve uluslararası standartlar oluşturmak.
  • Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini temin etmek.
  • Yatay ve dikey geçişler için yeterlilikleri ilişkilendirmek, ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak.
  • Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak.
  • Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek

UMYS’de öncelikle iş dünyası ve diğer ilgili tarafların katılımıyla taslak meslek standartları geliştirilmektedir. MYK sektör komitesine sunulan taslaklar yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

 

Meslek standartlarını temel alan Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması süreci yine eğitim ve öğretim kurumları, iş piyasası ve ilgili diğer tarafların katılımıyla gerçekleştirilmekte, hazırlanan yeterlilik taslakları MYK sektör komitesinin değerlendirme ve incelemesinin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla ulusal yeterlilik olarak kabul edilerek, Ulusal yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmektedir. Ulusal yeterlilikler; sınav ve belgelendirme süreçlerine, sınav materyali ile eğitim ve öğretim müfredatlarının ve materyallerinin geliştirilmesine temel teşkil etmektedir..

 

Ulusal Yeterliliklerin hazırlanmasını takiben MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilen sınavlar sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.

GÜNDER MYM

Belge Yenileme

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, port folyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı (P1) sınavlardan başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Günder MYM

Belgelendirme Kapsamı

GÜNDER MYM

Proje Ortakları