Sınav Hizmetleri

Sınav Hizmetleri

MADDE 1: TARAFLAR

Bu Protokolün tarafları ile tarafların her türlü tebligat ve haberleşme adresleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Derneği İktisadi İşletmesi

Adres:

Telefon:

Faks:

E-posta:

  1. ……………………………………………

Adres:

Telefon:

Faks:

E-posta:

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Derneği İktisadi İşletmesi bundan böyle GÜNDER MYM, …………………………………………………………………… ise Gezici Sınav Birimi olarak anılacaktır.

     MADDE 2: AMAÇ

İşbu sözleşme, GÜNDER MYM’nin mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında, tarafların sahip oldukları hak ve yükümlülükleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 3: KAPSAM

Bu Sözleşme,

  • Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli (Seviye-4),
  • Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli (Seviye-5),
  • Güneş Isıl Sistem Personeli (Seviye-4)
  • Güneş Isıl Sistem Personeli (Seviye-5)

Ulusal Yeterliliklerine ait sınavları yapmak üzere; sınav alanının uygunluğu ve kullanım izinleri, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile sınav alanının olumsuz etkenlerden etkilenmemesini ve sınav alanının yalıtılması ve korunması, sınav yapıcıların sınav alanına ulaşımı ile ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar.

     MADDE 4: SÜRE

     İşbu sözleşme taraflarca 1 ay önceden feshedilmediği sürece 2 (iki) yıl süre ile geçerlidir.

MADDE 5: SINAV ve BELGELENDİRME HİZMETLERİ

GÜNDER MYM’nin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildiği ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirildiği ulusal yeterlilikler içerisinden, Gezici Sınav Birimi’nin talep ettiği ulusal yeterlilikler için teorik ve performansa dayalı sınavlar gerçekleştirilecektir. Sınavın içeriği, adayların sayısı, kimlik fotokopisi, sınav ücretinin ödendiğini gösteren dekont ve sınav başvuru formu, Belge Kullanım Sözleşmesi, sınav alanı uygunluk bilgisi ile birlikte Gezici Sınav Birimi tarafından hazırlanan “Aday Bildirim Formu” bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacaktır.

Sınavların gerçekleştirileceği tarih(ler), Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesinin imzalanmasının ardından Gezici Sınav Birimi ile karşılıklı görüşülerek kararlaştırılır.

MADDE 6: GEZİCİ SINAV BİRİMİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Gezici Sınav Birimi ve sınava girecek adaylar, talep ettiği hizmet ile ilgili GÜNDER MYM web sayfasında (https://www.gundermym.com/ )ilan edilen, “SINAV HİZMETLERİ” başlığı altında yer alan maddeleri okumuş ve kabul etmiş sayılır. İlgili şartlar gereği;

6.1.  Gezici Sınav Birimi tarafından sınavların yapılışına ilişkin sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için bir teknik yetkili ve sınav başvuru sürecinin yürütülebilmesi için bir insan kaynaklı yetkilisi görevlendirilir.

6.2.   Sınav sırasında kullanılacak sınav alanı, malzeme ve teçhizatlar, sarf malzemeleri ve KKD’ler Gezici Sınav Birimi teknik yetkilisi tarafından ilgili standartlara uygun olarak temin edilecek ve uygunluk GÜNDER MYM’ye Teorik Sınav Alanı Uygunluk Formu ve Performans Sınav Alanı Uygunluk Formu ile yazılı olarak beyan edilecektir. Sınavlar sırasında kullanılacak tüm teçhizatın kalibre edilmiş olmaları garanti edilir.

6.3.   Sınavların başvuruyu talep eden Gezici Sınav Birimi alanında yapılması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamındaki tüm gereklilikler (iş emniyeti ve gerekli güvenlik önlemleri) Gezici Sınav Birimi tarafından sağlanacaktır. Sınav alanının İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygunluğu, kişisel koruyucu donanımları ve bu donanımların ilgili mevzuata uygunluğu, sınavı yapacak personelin, sınav esnasında görevde bulunan GÜNDER MYM personelinin ve sınava alınan adayların İş Sağlığı ve Güvenliği açısından emniyeti Gezici Sınav Birimi tarafından sağlanacaktır. İlgili tüm sorumluluk Gezici Sınav Birimine ait olup bu maddeye aykırı bir durumun gündeme gelmesinden GÜNDER MYM sorumlu tutulamaz.  

  • Salon ve güzergahta bulunan adaylar, sınav yapıcı varsa denetim ekibi ve GÜNDER MYM personeli açısından bir riskin öngörülmesi halinde, Gezici Sınav Birimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.
  • Gezici Sınav Birimi sınav günü teorik sınav alanında (salon/yemekhane vb.), sınav başlamadan önce adaylara, sınav yapıcıya varsa denetim ekibi ve GÜNDER MYM personeline; hem teorik hem de performansa dayalı sınav alanlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları, acil çıkışlar, acil durum prosedürleri ile sınav esnasında oluşabilecek riskler konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

6.7.   Sınav esnasında ilgili ulusal yeterlilikler ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatı gereklerine uygunluğun sağlanması için ilave gereksinimler (sınav alanının temiz ve düzenli tutulması, sınav alanına aday ve sınav yapıcı dışında kişi/kişilerin girmemesi vb.) Gezici Sınav Birimi tarafından karşılanacaktır.

6.8.   GÜNDER MYM personeli tarafından sınavlar, MYK Kayıt Rehberinde yer alan esaslara göre görsel ve sesli olarak kayıt altına alınmaktadır.

6.9.   Gezici Sınav Birimi 6.8. numaralı madde gereğince ilgili sınavlarda görsel ve sesli kayıtların alınacağını kabul etmekte, bu konu ile ilgili oluşabilecek herhangi bir aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile maruz kalacağı her türlü maddi ve/veya manevi zarar için GÜNDER MYM ’nin sorumlu tutulmayacağını kabul ve beyan etmektedir. 

6.12. Belge ücreti, kargo, posta, ulaşım ücretleri vb. diğer masraflar Gezici Sınav Birimi tarafından karşılanacaktır.

6.13. Gezici Sınav Birimi, iş bu madde ile gerektiğinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılacak denetimlerde, istenmesi halinde denetimi gerçekleştirmekten sorumlu Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ekibinin ziyaret etmesini kabul eder.

6.14. Sınavlar sırasında GÜNDER MYM yetkilileri hariç, diğer kişiler tarafından fotoğraf çekimi ve kamera kaydı yapılması kesinlikle yasaktır.

6.15.  Gezici Sınav Birimi, sınav günlerinde, teorik sınav salonu ile performansa dayalı sınav güzergahının adaylar tarafından kolaylıkla bulunulabilmesi için gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeyi yapar/yapılmasını sağlar.

MADDE 7: GÜNDER MYM’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

GÜNDER MYM sunduğu hizmeti https://www.gundermym.com/ adresinde ilan edilen, “Sınav Hizmetleri” başlığı altında yer alan maddelere uygun olarak vermekle yükümlüdür.

MADDE 8: ÜCRET VE ÖDEME SÜRESİ

8.1.   Gezici Sınav Birimi, sınav hizmeti talep ettiği her bir aday için, GÜNDER MYM internet sitesinde (https://www.gundermym.com/) yayınlanmış sınav ve belge ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartları gereği, hiçbir Gezici Sınav Birimine ayrıcalıklı fiyat ve özel indirim uygulanmaz.

8.2.   Ödeme; Gezici Sınav Birimi tarafından, sözleşmenin imzalanmasını takiben, ilgili tutarın, 3 (üç) işgünü içerisinde GÜNDER MYM’ nin aşağıda yer alan banka hesabına havale/EFT gönderme yoluyla yapılacaktır.

Banka Adı:

Şube Adı:

Hesap No:

IBAN No:

8.3.   GÜNDER MYM, tahakkuk etmiş veya edecek istihkak alacaklarını üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

8.4.  Sınav yapan personelin ulaşım, konaklama, yeme, içme ve iaşe ücretleri GÜNDER MYM tarafından karşılanacaktır.

MADDE 9: VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

İşbu sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harçlardan GÜNDER MYM sorumludur.

MADDE 10: İHBARLAR

10.1. Adres değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği sürece tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri kanuni ikametgâhları olarak kabul edilmiş olup tüm tebligatlar tarafların sözleşmede belirtilen adreslerine yapılacaktır.

10.2. İş bu sözleşme ile sözleşmeyi imzalayan taraflar her türlü adres değişikliğini en geç 5 (beş) işgünü içinde karşı tarafa bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme ile ilgili çıkacak anlaşmazlıkların hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 12: İMZALAR

12 (on iki) madde ve 4 (dört) sayfadan oluşan iş bu sözleşme iki (2) nüsha olarak tanzim edilmiş olup taraflarca okunarak ve usulüne uygun olarak __/__/_____ tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

İşbu sözleşmede yapılacak her türlü ek ve değişiklik ancak yazılı olarak ve tarafların imzaları ile geçerlilik kazanacaktır.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Derneği İktisadi İşletmesi Adına 

Kaşe/İmza: 

Tarih:

MÜŞTERİ: 

Kaşe/İmza:

Tarih: