Günder MYM

Belgelendirme Süreci

Mesleki Yeterlilik Merkezi

Belgelendirme Rehberi

 

4. UYGULAMA

4.1. Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi

GÜNDER MYM tarafından düzenlenecek olan sınavlarda; başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, sınav organizasyonu, belgelendirme ve belgelendirme sonrası sürece ilişkin tüm detaylar GÜNDER MYM’ nin internet adresinden (https://www.gundermym.com/) duyurulur. Başvurular, genel başvuru (ön talep) ya da açılan sınava başvuru şeklinde alınır.

GÜNDER MYM’ nin yetkilendirildiği ilgili Ulusal Yeterliliklerde sınav başvurusu için herhangi bir eğitim/tecrübe ya da ön şart bulunmamaktadır.

GÜNDER MYM hizmetlerine ilişkin esas ve usuller Ücret Talimatında dokümante edilmiş olup, sınav ücretleri Ücret Çizelgesinde listelenmiştir. Sınav ücretlerine ilişkin çizelgeye (https://www.gundermym.com/) adresinden ulaşılabilmektedir.

4.1.1. Bireysel Başvuruların Alınması

4.1.1.1. Genel Başvuru (Ön Talep)

GÜNDER MYM’ nin yetkilendirildiği Ulusal Yeterliliklerde, belge almak isteyen kişiler genel başvuru taleplerini GÜNDER MYM internet sayfasındaki ilgili alandaki başvuru bölümünden (https://www.gundermym.com/) ya da GÜNDER MYM’ nin resmi mail adresi üzerinden (info@gundermym.com) yapabilir. Genel Başvuru Süreci, 4.1.1.2. maddesinde anlatıldığı üzere gerçekleştirilir.

GÜNDER MYM’ ye gelen genel başvurular, GÜNDER MYM tarafından değerlendirilir ve sınav organizasyonunun planlanmasına bağlı olarak başvuru sahiplerine e-posta/telefon/sms yoluyla bilgilendirme yapılır.

GÜNDER MYM kendi personelini belgelendirmez. Bu doğrultuda GÜNDER MYM kendi personeli sınav ve belgelendirme başvurusunda bulunamaz. Bu kapsamdaki kuralını GÜNDER MYM, Risk Analizi Talimatına bağlı olarak Risk Analizi Formu ile dokümante etmiştir.

4.1.1.2. Açılan Sınava Başvuru

Açılan sınava bireysel başvurular GÜNDER MYM internet sayfasındaki (https://www.gundermym.com/) yer alan Sınav Takvimi sekmesi üzerinden online olarak ya da GÜNDER MYM’ e elden/kargo/posta yoluyla yapılabilir.

Online ya da elden yapılan başvuruların sahipleri, GÜNDER MYM internet adresinde (https://www.gundermym.com/) yayımlanan banka hesap bilgilerine, dahil olmak istediği sınava göre Ücret Çizelgesinde belirtilen ücreti öder. Ödeme dekontunun açıklama kısmında; başvuru sahibinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarasıyer almalıdır.

Online Başvurularda;

İnternet sayfasında yer alan başvuru alanından, girilmek istenen sınava ilişkin bilgiler ile kişisel bilgiler kaydedilir ve destek dokümanlar (dekont, kimlik fotokopisi vb.) yüklenerek başvuru işlemi tamamlanır. Ardından GÜNDER MYM Portal tarafından başvuru sahibi için kullanıcı adı ve şifre oluşturularak, bu şifre ile başvuru sahibinin kendisine ait tüm bilgilere (başvuru durumu, sınav sonuçları, belge sorgulama vb.) ulaşabilmesi sağlanır. 

Başvurunun tamamlanmasıyla internet sayfası üzerinden Sınav Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) ile Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) indirilerek imzalanır. Söz konusu dokümanların asıl nüshalarına kimlik fotokopisi ve dekont eklenerek, sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce GÜNDER MYM’ ye kargo yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.

Elden/kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda;

Sınav Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) GÜNDER MYM internet adresi (https://www.gundermym.com/) üzerinden indirilerek doldurulur. Sınav Başvuru Formunun ekine, yine internet sayfasından indirilen Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) imzalanarak, kimlik fotokopisi ve ödeme dekontu ile birlikte sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce GÜNDER MYM’ ye elden teslim edilir ya da kargo-posta yoluyla gönderilir.

Tüm başvurularda (online/elden/kargo/posta) sınav başvuru talebi Belgelendirme Müdürü tarafından incelenir. İnternet başvuru bilgilerinde ya da gönderilen/teslim edilen dokümanlarda herhangi bir eksik ya da hata varsa Belgelendirme Müdürü tarafından başvuru sahibi ile irtibata geçilerek tamamlanması istenir. Eksiklikleri tamamlanan başvuru sahibinin Sınav Başvuru Formunun başvuru onay hanesi Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanarak onaylanır.

Belgelendirme Müdürü tarafından başvurunun onaylanmaması durumunda başvuru sahibine e-posta/sms/telefon yoluyla başvuru reddine ilişkin bilgilendirme yapılır. Başvuru sürecinde anlatılan ön işlemleri gerçekleştirmeyen başvuru sahiplerinin başvuruları onaylanmaz.

Başvuru süreci tamamlanan ve onaylanan adayların görüldüğü Teorik ve Performans Sınav Aday Listeleri, Belgelendirme Müdürü tarafından yazılımdan indirilerek, sınav organizasyonu hakkında adaylara e-posta/sms/telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

Aday, sınav yerine ulaşımını kendisi sağlar.

4.1.2 Kurumsal/Toplu Başvuruların Alınması

GÜNDER MYM web sitesi üzerinden dijital olarak kurumsal/toplu genel başvuru ya da açılan sınava başvuru yapılabilir.

Çalışanlarının belgelendirilmesini talep eden müşteri, sınavlar için kendi işletme sahasının/merkezinin kullanılmasını talep edebileceği gibi (Gezici Sınav Birimi), sınavların GÜNDER MYM Sınav Merkezinde düzenlenmesini de talep edebilir.

Online Başvurularda;

Açılan sınava kurumsal/toplu başvurular GÜNDER MYM internet sayfasında (https://www.gundermym.com/) yer alan Sınav Takvimi sekmesi üzerinden online olarak ya da GÜNDER MYM’ ye elden/kargo/posta yoluyla yapılabilir. GÜNDER MYM’ ye yapılacak kurumsal/toplu başvuru sürecinde müşteri temsilcisi, GÜNDER MYM tarafından kendisine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapar ve sistemin başvuru için ekran yönlendirmelerini takip eder.

GÜNDER MYM internet sitesi üzerinden kurumsal/toplu başvuru işlemi gerçekleştiren işletme ile Gizlilik Sözleşmesi imzalanır. Böylece kişisel verilerin korunmasına ilişkin paylaşılacak olan her türlü bilginin gizliliğini koruma altına alacak hükümler taraflara bildirilir. 

Başvurunun tamamlanmasıyla internet sayfası üzerinden Sınav Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) ile Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) indirilerek imzalanır. Söz konusu dokümanların asıl nüshalarına kimlik fotokopisi ve dekont eklenerek, sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce GÜNDER MYM’ ye kargo yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.

Sınav Merkezinde gerçekleştirilecek sınavlarda;

Genel ya da açılan sınava yapılan başvuru süreci, GÜNDER MYM Sınav Merkezinde gerçekleştirilmesi talep edilen sınavların başvuru süreci 4.1.1. Bireysel Başvuruların Alınması başlığı altında anlatıldığı üzere gerçekleştirilir. 

Gezici Sınav Biriminde gerçekleştirilecek sınavlarda;

Çalışanını belgelendirme talebinde bulunan müşteri, sınavı talep edilen Ulusal Yeterlilik/Birimi, aday sayısı, kurum/kuruluş/fabrikaya ait bilgileri (lokasyon/sektör) e-posta göndererek (info@gundermym.com) GÜNDER MYM’ ye genel başvuruda bulunabilir. 

Belgelendirme Müdürü ön başvuruyu incelemesinin ardından (talep edilen sınav kapsamı GÜNDER MYM yetkilendirildiği alanlarla ilgili olması durumu, başvuru sayısı vb. hususları) müşteri ile irtibata geçerek, başvuru işlemlerinin 4.1.1. Bireysel Başvuruların Alınması maddesinde anlatıldığı şekliyle gerçekleştirilmesine ilişkin bilgilendirmede bulunur.

Bilgilendirmenin ardından müşteriye müşterinin ve GÜNDER MYM yükümlülüklerinin tanımlandığı Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesini, sınav alanlarının yeterliliğinin denetlendiği Teorik ve Performans Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formları e-posta yoluyla gönderir. Belgelendirme Rehberinin GÜNDER MYM internet sitesinden (https://www.gundermym.com/) indirilebileceğinin bilgisi verilir, rehberin müşteri tarafından incelenmesi istenir.

Ardından Belgelendirme Müdürü tarafından

Aday Başvuru Dosyasını oluşturmak üzere;

 • Sınav Başvuru Formu (1 nüsha ıslak imzalı asıl),
 • Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl),
 • Sınav ücretlerinin yatırıldığını gösterir dekont,
 • Aday kimlik fotokopisi,

Müşteri Başvuru Dosyasını oluşturmak üzere;

 • Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl),
 • (Teorik ve Performans) Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formları (1 nüsha ıslak imzalı),
 • Sınav merkezinin dışarıdan görünümüne ilişkin en az 1 en fazla 3 fotoğraf,
 • Teorik sınav alanı/alanlarının sınırları belirlenmiş ve sınav düzenlemeye elverişli olduğunu gösterir en az 3 en fazla 5 fotoğraf,
 • Performans sınav alanı/alanlarının sınırları belirlenmiş ve sınav düzenlemeye elverişli olduğunu gösterir en az 3 en fazla 5 fotoğraf

kargo/posta yoluyla ya da elden teslim yoluyla müşteriden talep edilir.

Başvuru sahiplerine ait genel bilgilerin yer aldığı (adı, soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri doğum tarihi, adresi, telefon numarası, e-posta adresi vb.) Aday Bildirim Formu e-posta yoluyla müşteriden ayrıca talep edilir.

Aday Başvuru Dosyasında ya da Müşteri Başvuru Dosyasında herhangi bir eksik ya da hata varsa Belgelendirme Müdürü tarafından müşteri ile irtibata geçilerek tamamlanması istenir. Eksikleri tamamlanan Sınav Başvuru Formlarının ilgili alanları Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanarak onaylanır.

Sınavların gerçekleştirileceği tarih(ler), Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesinin imzalanmasının ardından müşteri ile karşılıklı görüşülerek kararlaştırılır. Başvuru hakkında tüm başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi, şartları okuyup anlaması konusunda sorumluluğun, Gezici Sınav Birimine ve yetkililerine ait olduğu GÜNDER MYM internet sayfasından ilan edilmiştir.

Başvurusu yapılan kişi sayısının 5’ ten (beş) az olması durumunda, Gezici Sınav Biriminde sınav gerçekleştirilmez. Söz konusu kişiler GÜNDER MYM planladığı başka bir sınav organizasyonuna dahil edilirler. 

4.1.3. Başvuruda Engelli veya İtina Gösterilmesi Gereken Adaylar

Engelli ya da itina gösterilmesi gereken ya da özel durumu olan adaylar, Sınav Başvuru Formunda engellilik durumunu ya da özel durumunu açıklayarak belirtmelidir.

Adayın engel durumu, başvuruda bulunulan yeterliliğin kapsamına uygun bulunmaması halinde başvuru reddedilir ya da GÜNDER MYM tarafından adaydan rapor göndermesi talep edilebilir. Adayın engel durumunun sınava girebilecek düzeyde olması durumunda GÜNDER MYM tarafından gerekli tüm önlemler alınarak, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri zedelenmeden sınavlar gerçekleştirilir.

Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir Sınav Gözetmeni görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir. Soruları okuyan kişi soruları yüksek sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur.

Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, performans sınavı beceri ve yetkinlik yoklama formları ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. İlgili ulusal yeterliliğin değerlendiricinin adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde sınav esnasında yeminli tercüman bulundurulur.

İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Adayın özel durumunu ya da engel durumunu belirtmemesi durumunda, sınav günü sınav organizasyonunda gerekli tedbirlerin alınamamasına bağlı olarak GÜNDER MYM adayın sınavını gerçekleştirmez.

 4.2. Sınav Organizasyonu

Genel başvurularda, GÜNDER MYM’ ye gelen başvuruların yoğunlukta olduğu tarih aralığı için sınav planlaması yapılır. Sınavların Sınav Merkezi’nde düzenlenmesi halinde, sınav tarihleri GÜNDER MYM tarafından kararlaştırılır. Sınavların Gezici Sınav Biriminde gerçekleştirilmesi halinde, sınav tarih(ler)i, Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesinin imzalanmasının ardından müşteri ile karşılıklı görüşülerek kararlaştırılır.

Sınavlar GÜNDER MYM internet sayfası (https://www.gundermym.com/) üzerinden ilan edilir ve sınava katılacak olan adaylara ya da toplu başvuruda bulunan yetkiliye e-posta/sms/telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

4.2.1. Sınav Alanlarının Uygunluklarının Kontrol Edilmesi

Sınav Merkezinde gerçekleştirilecek sınavlarda;

Sınavın gerçekleştirileceği sahada sınavların başlama gününden en az 1 (bir) hafta öncesine kadar mümkünse Karar Verici mümkün değilse uygun olan bir Sınav Yapıcı tarafından; GÜNDER MYM Kalite Yönetim Temsilcisi ya da Belgelendirme Müdürü ile birlikte fabrika/işletme/tesis ziyaret edilir. Teorik ve Performans Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formları ile sınav yeri uygunluk değerlendirmesi yapılır ve kaydedilir.

Sınav Başvuru Formunda Sınav Yapıcının veya Sınav Gözetmeninin desteğine ihtiyacı olduğunu belirten adayın durumu, GÜNDER MYM tarafından değerlendirilir. Bu bağlamda söz konusu adayın özel durumunun ve/veya fiziksel engelinin sınavlarda kendisine dezavantaj oluşturmaması için sınav alanlarında yapılacak düzenlemeler ayrıca belirlenir. Sınav Merkezindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları aşağıdaki şekilde yürütülür:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında;

 • Sınav gününden en az 1 (bir) hafta önce, teorik ve performansa dayalı sınavlar için sağlanan sınav salonunda ve performans sınav alanında gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınır. Yüksek ikaz gerektiren risklerin varlığının tespiti halinde, Sınav Merkezi GÜNDER MYM’ yi imzalı bir üst yazı ile bilgilendirir. Elde edilen kayıtlar müşteri başvuru dosyasına eklenir.
 • Performans sınav alanında bulunan adaylar, Sınav Yapıcı, Sınav Gözetmeni varsa denetim ekibi ve GÜNDER MYM personeli açısından bir riskin öngörülmesi halinde, önleyici tedbirler alınır.
 • Sınav günü teorik sınav alanında (salon/yemekhane vb.), sınav başlamadan önce adaylara, Sınav Yapıcıya, Sınav Gözetmenine varsa denetim ekibi ve GÜNDER MYM personeline; hem teorik hem de performansa dayalı sınav alanlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları anlatılır.

Gezici Sınav Biriminde gerçekleştirilecek sınavlarda;

GÜNDER MYM tarafından, müşteriden teknik bir çalışanını yetkilendirmesi talep edilir. Söz konusu Sınav Yeri Yetkilisi nezaretinde; sınav alanı sınavların başlama gününden en az 1 (bir) hafta öncesine kadar mümkünse Karar Verici mümkün değilse uygun olan bir Sınav Yapıcı tarafından; GÜNDER MYM Kalite Yönetim Temsilcisi ya da Belgelendirme Müdürü ile birlikte fabrika/işletme/tesis ziyaret edilir.

Sınav sırasında kullanılacak sınav alanları, sarf malzemeleri, ekipman ve diğer aletler müşteri tarafından ilgili standartlara uygun olarak sağlanır ve uygunluk GÜNDER MYM’ ye Teorik ve Performans Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formları ile yazılı olarak bildirilir. Sınavlar sırasında kullanılacak tüm teçhizatın kalibre edilmiş olmaları garanti edilir.

Yapılan değerlendirmenin ardından GÜNDER MYM tarafından varsa eksikliklerin giderilmesi istenir.

Gezici Sınav Birimindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları aşağıdaki şekilde yürütülür.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında;

 • Sınav gününden en az 1 (bir) hafta önce, teorik ve performansa dayalı sınavlar için sağlanan sınav salonunda ve performans sınav alanında gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınır. Yüksek ikaz gerektiren risklerin varlığının tespiti halinde, Sınav Merkezi GÜNDER MYM’ yi imzalı bir üst yazı ile bilgilendirir. Elde edilen kayıtlar müşteri başvuru dosyasına eklenir.
 • Performans sınav alanında bulunan adaylar, Sınav Yapıcı, Sınav Gözetmeni varsa denetim ekibi ve GÜNDER MYM personeli açısından bir riskin öngörülmesi halinde, önleyici tedbirler alınır.
 • Sınav günü teorik sınav alanında (salon/yemekhane vb.), sınav başlamadan önce adaylara, Sınav Yapıcıya, Sınav Gözetmenine varsa denetim ekibi ve GÜNDER MYM personeline hem teorik hem de performansa dayalı sınav alanlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları anlatılır.

talep edilir. Kayıt oluşması halinde elde edilen kayıtlar müşteri başvuru dosyasına eklenir. Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için GÜNDER MYM tarafından istenebilecek ilave gereksinimlerin ayrıca karşılanmasının gerektiği Sınav Yeri Yetkilisine bildirilir. Hizmete ilişkin GÜNDER MYM’ nin ve Gezici Sınav Biriminin yükümlülükleri Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi ile dokümante edilmiştir. 

Bulunan eksikliklerin (iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı, sınav gereçlerinin hazır olmadığı, sınavlarda kullanılacak makine ve ekipmanların kontrol, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmadığı vb. durumlar dahil) sınav gününe/saatine kadar giderilemeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda sınav uygulama alanının değiştirilmesi, sınavın ertelenmesi ya da iptal edilmesi gerektiği Sınav Yapıcı tarafından Belgelendirme Müdürü’ ne iletilir. 

GÜNDER MYM Belgelendirme Müdürü tarafından müşteri ile irtibata geçerek, karşılıklı mutabakata varılmasıyla, sınavlar farklı bir sınav merkezinde gerçekleştirilebileceği gibi eksikliklerin giderilmesine kadar ertelenebilir ya da iptal edilebilir. Bu durum GÜNDER MYM tarafından MYK Dosya Sorumlusuna iletilir ve MYK portal üzerinden gerekli bildirimler yapılır. Eksiklik yok ise GÜNDER MYM İktisadi İşletme Müdürü konu hakkında bilgilendirilir ve sınavların açılması için gerekli hazırlıklar başlatılır.

Sınav Başvuru Formunda Sınav Yapıcının desteğine ihtiyacı olduğunu belirten adayın durumu GÜNDER MYM tarafından değerlendirilir. Bu bağlamda söz konusu adayın özel durumunun ve/veya fiziksel engelinin sınavlarda kendisine dezavantaj oluşturmaması için sınav alanlarında yapılacak düzenlemeler ayrıca belirlenir.

4.2.2. Sınav Yapıcıların ve Sınav Gözetmenlerinin Belirlenmesi

Belgelendirme Müdürü, sınav yeri ve tarihi belirlendikten sonra Sınav Yapıcılar ve Sınav Gözetmenleri arasından sınav lokasyonuna yakınlığına göre uygun olanları belirler.

Aday sayısının 36’nın altında olduğu teorik sınavlar için (36 dahil) tek bir Sınav Yapıcı görevlendirilir. Tek seferde sınava alınacak aday sayısının 36’dan fazla 72’den az olduğu durumlarda (72 dahil) Sınav Yapıcıya ilave olarak bir Sınav Yapıcı veya bir Sınav Gözetmeni daha görevlendirilir. Aday sayısının 72’den fazla olduğu durumlarda ise Sınav Yapıcı ve Sınav Gözetmeni sayısı orantılı olarak artırılır.

Performansa dayalı sınavlarda, ulusal yeterliliklerde tanımlanan başarım ölçütlerinin, beceri ve yetkinlik ifadelerinin sınav süreci boyunca Sınav Yapıcı tarafından ayrıntılı takip edilmesi, sınav esnasında Sınav Yapıcının adaya iş emirleri ile sorularını iletmesi veya adayın bulgularını sözlü olarak ifade etmesi gerekmektedir. Bu nedenle 1 (bir) Sınav Yapıcı sadece 1 (bir) adayı değerlendirir.

Belgelendirme Müdürü, belirlediği Sınav Yapıcılar ve/veya Sınav Gözetmenleri ile GÜNDER MYM İktisadi İşletme Müdürü’ nün onayını aldıktan sonra irtibata geçerek, sınav planlaması için uygun olup olmadıklarının, sınavlara gönderilecekleri kurum/kuruluş/fabrika ile aralarında herhangi bir ilişki olmadığının sözlü teyidini alır.

Sınav Yapıcıların ve/veya Sınav Gözetmenlerinin sınav planını kabul etmeleriyle birlikte, kendilerine sınav organizasyon bilgilerini içeren e-posta Belgelendirme Müdürü tarafından iletilerek yazılı olarak sınava katılacağını beyan etmesi talep edilir.

Gelen e-postayla Sınav Yapıcı ve/veya Sınav Gözetmeni ilgili sınav programına atanır.

Görevlendirilen Sınav Yapıcılara ve/veya Sınav Gözetmenlerine görev tebligatı sınav tarihinden en az 10 (on) iş günü içinde en seri iletişim araçlarıyla tebliğ edilir. Görevlendirilmeleri yapılan Sınav Yapıcılardan/Sınav Gözetmenlerinden mazeret beyan edenlerin (söz konusu mazeretin en geç sınav tarihine 3 (üç) gün kala bildirilmesi gerekir) yerine yenileri görevlendirilir. Yeni görevlendirilmiş bulunanlara görevlendirilmeleri en seri iletişim araçları ile tebliğ edilir. 

4.2.3. Sınav Programının Oluşturulması ve MYK’ya Bildirim

Belgelendirme Müdürü, sınav programlarında; hangi ulusal yeterliliklerden sınav yapılacağını, yeterliliklerin seviyesini, revizyon numarasını, birimleri, teorik ve uygulama sınavlarının yerini, sınavların tarihini ve saatini, sınav programının kaç gün süreceğini (Tek Sınav ID’si ile en fazla 2 gün sınav yapılabilir),  sınavda görev alacak sınav yapıcıları, sınava katılacak aday bilgilerini (TC kimlik no, e-posta adresi, telefon numarası, IBAN No, doğum tarihi, eğitim durumu, çalıştığı kurum vb.) ve gerekli diğer bilgileri içeren sınav programını sınav saatine en geç 48 (kırk sekiz) saat kalana kadar MYK Portal’ a yükler. 

Sınav programındaki değişiklikler ile sınava katılacak adayların kişisel bilgileri ise sınav öncesine kadar elektronik ortamda MYK’ya bildirilir.

Aday Bildirim Formu ile birlikte MYK portala:

 • Teorik ve Performans Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formlarını,
 • Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi
 • Sınav merkezinin dışarıdan görünümüne ilişkin en az 1 en fazla 3 fotoğraf
 • Teorik sınav alanı/alanlarının sınırları belirlenmiş ve sınav düzenlemeye elverişli olduğunu gösterir en az 3 en fazla 5 fotoğraf
 • Performans sınav alanı/alanlarının sınırları belirlenmiş ve sınav düzenlemeye elverişli olduğunu gösterir en az 3 en fazla 5 fotoğraf yüklenir.

Sınava ilişkin GÜNDER MYM’ den kaynaklanmayan mücbir sebepler (sınavın yapılmasına engel olacak ağır kaza, epidemik veya pandemik hastalık, tutukluluk durumları ile yangın, yer sarsıntısı, su basması vb. afetler) nedeniyle değişiklik oluştuğunda, sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi halinde sınav GÜNDER MYM tarafından iptal edilir ve bu durum Sınav Tutanağı ile kayıt altına alınarak MYK’ya bildirilir.

GÜNDER MYM’ den kaynaklanmayan sebeplerle sınava ilişkin meydana gelen her türlü değişiklik aynı gün içerisinde MYK’ya bildirilir. GÜNDER MYM, değişikliklere ilişkin kayıt, kanıt ve gerekçeyi ise 48 (kırk sekiz) saat içerisinde MYK’ya iletir. Aday Bildirim Formunda adı yer almasına rağmen, istifa, rapor, yıllık izin vb. nedenlerle sınava girmeyeceğini GÜNDER MYM’ ye bildiren adayın, sınavdan kaydı silinir. Bu işlem sınav anına kadar gerçekleştirilebilir.

MYK’ya bildirilen Aday Bildirim Formunda yer almayan hiçbir aday, sınavlara alınmaz.

4.2.4. Sınav Hazırlığının Yapılması

MYK tarafından Sınav Programının onaylanmasının ardından Belgelendirme Müdürü tarafından, Sınav Yapıcılara ve/veya Sınav Gözetmenine teslim edilmek üzere, Sınav Oturum Paketi, Yedek Oturum Paketi Zarfları ve Sınav Doküman Dosyası hazırlanır.

Sınav Oturum Paketinde yer almak üzere:

 • Aday Sınav Kitapçıklarını,
 • Performans Sınavı Beceri ve Yetkinlik Yoklama Formu
 • Performans Sınavı İş Emri Formlarını
 • Cevap Anahtarları,

sınav oturumuna/sınav türüne göre ayrı olacak şekilde teorik sınav evrakını (kitapçık ve cevap anahtarlarını) bir güvenlikli poşetin/kaşeli zarfın; performans sınavı evrakını ise her aday için ayrı bir güvenlikli poşetin/kaşeli zarfın içine koyar.

Yedek Oturum Paketinde yer almak üzere:

 • Yedek Sınav Kitapçıklarını,
 • Yedek Performans Sınavı Beceri ve Yetkinlik Yoklama Formlarını,
 • Yedek İş Emri Formlarını
 • Yedek Cevap Anahtarlarını

aday sayısı, adayların gireceği yeterlilik, sınav türü vb. hususları kontrol ederek, aday sayısının %5’i kadar fazla olacak şekilde çoğaltır ve bir güvenlikli poşetin/kaşeli zarfın içine koyar.

Sınav Doküman Dosyasında yer almak üzere:

 • Teorik Sınav için Görüntülü Kayıt Alınmasına İlişkin Kontrol Formunu,(zorunlu değil)
 • Performans Sınavı için Görüntülü Kayıt Alınmasına İlişkin Kontrol Formunu,(zorunlu değil)
 • Sınav Tutanağını,
 • Teorik Sınav Aday Listesini,
 • Performans Sınav Aday Listesini,
 • Kullanılmamış güvenlikli poşet/zarfı
 • Doküman Teslim Tutanağını,
 • Teorik ve Performans Sınav Kurallarını
 • Teorik ve Performans Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formları,
 • Teorik ve Performans Sınavı Kamera Kaydını Başlatma ve Bitirme Metni
 • Sınav Yeri Bilgilendirme Formunu,

Belgelendirme Müdürü Sınav Yapıcıya teslim etmek üzere hazırlar. Belgelendirme Müdürü söz konusu dokümanların yanı sıra;

 • Sınav alanında kullanılmak üzere GÜNDER MYM/MYK/TÜRKAK tanıtım görsellerini, sınav alanı uyarıları, giriş/çıkış uyarılarını, şerit/levha/kırlangıç/roll up vb. materyalleri
 • Sınavları kayıt altına almak üzere kamera ve kameraya kullanılacak alet/ekipman vb. malzemeleri
 • Aday ve Sınav Yapıcıların tanınmasını sağlamak amacıyla yaka kartlarını/etiketlerini vb.

hazırlar. Belgelendirme Müdürü Sınav Yapıcıya veya Sınav Gözetmenine teslim ettiği tüm materyalleri Sınav Yapıcının/Sınav Gözetmeninin de imzasını alarak Doküman Teslim Tutanağı ile kayıt altına almış olur.

Sınav öncesi iç doğrulaması yapılacak olan sınavlarda; aday başvuru sürecinin doğru ve tam olarak işletildiği, Teorik ve Performans Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formlarına göre sınav alanının ve sınavda kullanılacak alet, ekipmanların kontrolünün tam yapıldığı; Teorik Sınav Aday Listesinin, Performans Sınav Aday Listesinin, Sınav Tutanağının, Aday Sınav Kitapçıklarının, Performans Sınavı Beceri ve Yetkinlik Yoklama Formu ile Performans Sınavı İş Emir Formlarının ve yapılan diğer hazırlıkların belgelendirme kapsamı dahilinde yer alan ulusal yeterlilikler ile olan uygunluğu İç Doğrulayıcı tarafından kontrol edilir. Sınav ile söz konusu düzenlemelerin yeterli ve doğru olduğunun kontrolü İç Doğrulama Prosedüründe dokümante edildiği üzere ilgili formlarla gerçekleştirilir.

Belgelendirme Müdürü Sınav Paketleri ile diğer materyal ve malzemeleri sınav alanına kargo ile gönderir ya da elden teslim eder. Söz konusu sürecin güvenliği Tarafsızlığın Yönetimi Prosedüründe anlatıldığı üzere gerçekleştirilir.

4.3. Teorik ve Performansa Dayalı Sınavların Gerçekleştirilmesi

Belgelendirme Müdürü tarafından 4.2.4. maddesinde anlatılan sınav paketleri ve doküman dosyası Sınav Yapıcıya ve/veya Sınav Gözetmenine elden teslim edilir ya da kargo/posta yoluyla gönderilir. Sınav Yapıcı ve/veya Sınav Gözetmeni Doküman Teslim Tutanağını alarak, Sınav Oturum Paketi dışındaki tüm dokümanları tutanağa göre kontrol eder ve tutanağı imzalar.

Sınav günü Sınav Yapıcı ve/veya Sınav Gözetmeni Teorik Sınav Aday Listesi/Performans Sınav Aday Listesinden, herhangi bir adayla arasında çıkar çatışması/husumet vb. sınavın tarafsızlığını, eşitliğini ve güvenirliliğini zedeleyebilecek bir ilişkisinin olup, olmadığını kontrol eder. 

GÜNDER MYM tarafından, mücbir sebep bulunmadıkça adayların sınavlara alınmaları esastır. Herhangi bir aday ile Sınav Yapıcı arasında mali ve ticari ya da menfaat ve akrabalık ilişkisinin bulunması durumunda ise, Sınav Yapıcı tarafından diğer adayların önünde yüksek sesle adayın adı ve soyadı söylenerek, aralarındaki ilişki deklare edilir ve adayın sınava devam ettirilmesi sağlanır.

Aday, Sınav Yapıcı ve/veya Sınav Gözetmeni ile arasında sınavın tarafsızlığını zedeleyecek bir durumun olması halinde Sınav Yapıcıyı ve/veya Sınav Gözetmenini reddetme ve müteakip sınava katılmayı talep etme hakkına sahiptir.

Bir çıkar ilişkisinin ya da sınavın tarafsızlığını zedeleyecek durumun bulunmaması halinde Teorik Sınav Aday Listesi/Performans Sınav Aday Listesinin ilgili bölümleri Sınav Yapıcı ve/veya Sınav Gözetmeni tarafından doldurularak imzalanır.

Sınav Yapıcı ve/veya Sınav Gözetmeni tarafından, aralarında bir ilişkinin bulunduğu deklare edilen bir adayın bulunması halinde, söz konusu olayın gerçekleştiği sınav Karar Verici tarafından baştan sona izlenir ve incelenir.

Adaylar önce teorik sınava ya da performans sınavlarına girebilirler. Sınav Merkezinde düzenlenen sınavlarda önce hangi tür sınavın düzenleneceğine GÜNDER MYM tarafından, Gezici Sınav Birimlerinde düzenlenen sınavlarda öncelikle hangi tür sınavların düzenleneceğine kuruluş yetkilisi ile birlikte müştereken karar verilir. Sınavlara devam etmek için teorik ya da performans sınavlarının birinden başarılı olmak şartı bulunmamaktadır. Teorik sınavlardan başarısız olan adaylar performans sınavlarına; performans sınavlarından başarısız olan adaylar teorik sınavlara devam ettirilirler.

Sınava girmeyen aday başarısız sayılır. Sağlık vb. nedenlerle sınava girmeme sebebini resmi olarak belgeleyen aday, bir sonraki sınav döneminde ücretsiz olarak sınava alınır. Teorik/Performans Aday Listesinde adı yer almasına rağmen, istifa, rapor, yıllık izin vb. nedenlerle sınava girmeyeceğini GÜNDER MYM’ ye bildiren adayın, sınavdan kaydı silinir. Bu işlem sınav başlangıç saatine kadar gerçekleştirilebilir.

Teorik ve performansa dayalı sınav uygulamaları boyunca, görüntülü kayıtlarda rahatça tanınmalarını sağlamak amacıyla adaylar, Sınav Yapıcılar ve/veya Sınav Gözetmenleri varsa İç Doğrulayıcı yaka kartı/etiketi kullanır.

4.3.1. Teorik Sınav Uygulamaları

Sınav Merkezinde ve Gezici Sınav Biriminde gerçekleştirilecek sınavlarda;

Sınav başlamadan en az 1 (bir) saat önce Sınav Yapıcı tarafından, Teorik Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formu ile sınav alanının kontrolü gerçekleştirilir. Sınav Yapıcı, sınav alanı uygunluk değerlendirmesi sonucu teorik sınav alanında eksiklik tespit ederse bu eksikliğin müşterinin görevlendirdiği teknik yetkili personel ya da GÜNDER MYM vasıtasıyla giderir/giderilmesini sağlar.

Bulunan eksikliklerin (iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı, sınav gereçlerinin hazır olmadığı, durumlar dahil) sınav saatine kadar giderilemeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda sınavın ertelenmesi ya da iptal edilmesi gerektiği GÜNDER MYM Belgelendirme Müdürü’ ne iletilir. Durum Sınav Tutanağı ile kayıt altına alınır.

Sınava ilişkin GÜNDER MYM’ den kaynaklanmayan mücbir sebepler (sınavın yapılmasına engel olacak ağır kaza, epidemik veya pandemik hastalık, tutukluluk durumları ile yangın, yer sarsıntısı, su basması vb. afetler) nedeniyle değişiklik oluştuğunda, sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi halinde GÜNDER MYM tarafından sınav uygulama alanı değiştirilir (il değişikliği vb.) ya da sınav iptal edilir ve bu durum Sınav Tutanağı ile kayıt altına alınarak MYK’ya bildirilir.

Sınav organizasyonunda;

 • Aday bildirimine ilişkin değişikliklerin sınav saatine kadar,
 • Sınav ili değişikliğinin sınavdan 1 gün öncesine kadar,
 • Sınav iptalinin ise sınavdan 1 saat öncesine kadar

yapılabilmektedir.

Bu değişiklikler için MYK portal’a talep girilmez. GÜNDER MYM tarafından yapılan organizasyonda bir hata olmaması fakat mücbir sebeplerin oluşması nedeniyle sınava ilişkin meydana gelen her türlü değişiklik ise aynı gün içerisinde MYK’ya bildirilir. Sınav organizasyonu ile ilgili tüm değişiklikler MYK Dosya Sorumlusu ile görüşüldükten sonra öncelikle MYK Web Portal’a kaydedilir.

Sınav Yapıcı MYK’ya bildirilen sınav saatinden yarım saat önce adayları sınav alanına alır. Aynı Ulusal Yeterliliğin sınavının yapılması durumunda adayların birbirlerini göremeyecekleri şekilde en az 1.5 metre mesafeli olarakoturmaları sağlanır.

Teorik Sınav İçin Görüntülü Kayıt Alınmasına İlişkin Kontrol Formuna göre yeterliliğin ismi, sınav ID’si, sınav tarihi söylenerek, Sınav Yapıcının, Sınav Gözetmeninin varsa İç Doğrulayıcının kendisini tanıtmasıyla sınav başlatılır.

Teorik Sınav Aday Listesine göre, adayların kimlikleri kontrol edilir ve listenin adaylar tarafından imzalanması sağlanır.

Şahit iç doğrulaması yapılacak olan sınavlarda İç Doğrulayıcı, Sınav Yapıcının değerlendirmesine herhangi bir müdahalede bulunmadan ve sınavın seyrini bozmadan doğrulama faaliyetini gerçekleştirir. Sınav Yapıcının değerlendirmesinin tarafsızlığını bozmadan görevini yerine getirir. Sınav ile söz konusu düzenlemelerin yeterli ve doğru olduğunun kontrolü İç Doğrulama Prosedüründe dokümante edildiği üzere ilgili formlarla gerçekleştirilir.

Adaylara farklılaştırılmış Sınav Kitapçıkları dağıtılır. Kitapçıkların üzerinde de yer alan Sınav Kuralları yüksek sesle ve anlaşılır bir şekilde okunur. Soru sormak isteyen aday olması durumunda, yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorunun sorulması istenir. Adayın sorusu, tüm adayların duyabileceği şekilde cevapladıktan sonra adaylardan kitapçıklarını hızlıca sayfa numarasına göre kontrol etmeleri talep edilir. Kitapçığın ön ve arka sayfası ile Cevap Anahtarı Formunu adayın doldurması ve imzalaması gereken alanlar için hatırlatma yapılır.

Sınavın, tüm adaylar için eşit, tarafsızlığın korunarak, kimseye ayrıcalık tanımadan gerçekleştirilmesi sağlanır. Sınav boyunca birbiriyle konuşan, kopya teşebbüsünde bulunan adayın/adayların, diğer adayların dikkatini dağıtmamak amacıyla sınavları sonlandırılarak, Sınav Tutanağına kaydedilir.

Sınav süresinin sona ermesiyle birlikte, sınav bitiş saati belirtilerek “Sınav Bitmiştir” şeklinde ikazda bulunulur. Sınav Yapıcı tarafından Sınav Kitapçıkları toplanır. Sınav Kitapçıklarının ekine teslim alınan tüm evrak, doküman ve materyal eklenerek, Tarafsızlığın Yönetimi Prosedürüne göre gizlilik ve güvenlik sağlanır. Sınav evrakının varsa Sınav Gözetmenine teslim edilmesinin kayda alınmasının ardından kamera kapatılır. Doküman Teslim Tutanağının teslim eden alanının imzalanmasıyla, tüm doküman ve materyaller Belgelendirme Müdürü’ ne elden teslim edilir ya da kargo/posta yoluyla gönderilir.

4.3.1. maddesinde anlatılan tüm süreç Sınav Yapma Talimatı ile ayrıca dokümante edilmiştir.

4.3.2. Performansa Dayalı Sınav Uygulamaları

Sınav Merkezinde ve Gezici Sınav Biriminde gerçekleştirilecek sınavlarda;

Sınav başlamadan en az 1 (bir) saat önce, Performans Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formu ile sınav alanının kontrolü gerçekleştirilir. Sınav Yapıcı, sınav alanı uygunluk değerlendirmesi sonucu performans sınav alanında eksiklik tespit ederse, bu eksikliğin müşterinin görevlendirdiği teknik yetkili personel ya da GÜNDER MYM vasıtasıyla giderir/giderilmesini sağlar.

Bulunan eksikliklerin (iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı, sınav gereçlerinin hazır olmadığı, durumlar dahil) sınav saatine kadar giderilemeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda sınav uygulama alanının değiştirilmesi (il değişikliği vb.), sınavın ertelenmesi ya da iptal edilmesi gerektiği GÜNDER MYM Belgelendirme Müdürü’ ne iletilir.  Durum Sınav Tutanağı ile kayıt altına alınır.

Sınava ilişkin GÜNDER MYM’ den kaynaklanmayan mücbir sebepler (sınavın yapılmasına engel olacak ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk durumları ile yangın, yer sarsıntısı, su basması vb. afetler) nedeniyle değişiklik oluştuğunda, sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi halinde sınav GÜNDER MYM tarafından iptal edilir ve bu durum Sınav Tutanağı ile kayıt altına alınarak MYK’ya bildirilir.

Sınav organizasyonunda;

 • Aday bildirimine ilişkin değişikliklerin sınav saatine kadar,
 • Sınav ili değişikliğinin sınavdan 1 (bir) gün öncesine kadar,
 • Sınav iptalinin ise sınavdan 1 (bir) saat öncesine kadar,

yapılabilmektedir. Bu değişiklikler için MYK portal’a talep girilmez.

GÜNDER MYM tarafından yapılan organizasyonda bir hata olmaması fakat mücbir sebeplerin oluşması nedeniyle sınava ilişkin meydana gelen her türlü değişiklik ise aynı gün içerisinde MYK’ya bildirilir. Sınav organizasyonu ile ilgili tüm değişiklikler MYK Dosya Sorumlusu ile görüşüldükten sonra öncelikle MYK Web Portal’a kaydedilir.

Performansa dayalı sınavlar Sınav Yapma Talimatında belirtilen kriterlere göre gerçekleştirilir.

Şahit iç doğrulaması yapılacak olan sınavlarda İç Doğrulayıcı, Sınav Yapıcının değerlendirmesine herhangi bir müdahalede bulunmadan ve sınavın seyrini bozmadan doğrulama faaliyetini gerçekleştirir. Sınav Yapıcının değerlendirmesinin tarafsızlığını bozmadan görevini yerine getirir. Sınav ile söz konusu düzenlemelerin yeterli ve doğru olduğunun kontrolü İç Doğrulama Prosedüründe dokümante edildiği üzere ilgili formlarla gerçekleştirilir.

 • MYK Teorik ve Performans Sınavları için Kamera Kayıt Rehberine göre kamera çalıştırılır ve çalışıp, çalışmadığı kontrol edilir,
 • Performans Sınavı için Görüntülü Kayıt Alınmasına İlişkin Kontrol Formuna göre sırayla yeterliliğin ismi, sınav ID’si, sınav tarihi söylenir, Sınav Yapıcı varsa İç Doğrulayıcı kendini tanıtır.
 • Adayın kendisini kameraya karşı tanıtması sağlanır,
 • Sınav Yapıcı ile adayın arasında sınavın tarafsızlığını zedeleyecek ilişkisinin bulunması halinde, Sınav Yapıcı tarafından kameraya doğru ve yüksek sesle aralarında bir ilişkinin bulunduğu deklare edilir.
 • Ardından Performans Sınav Aday Listesine göre, adayın kimliğini kontrol edilir ve listenin imzalanması sağlanır, sınav kuralları okunur,
 • Performans Sınavı Beceri ve Yetkinlik Yoklama Formuna göre adayın sınavı gerçekleştirilir,
 • Sınav esnasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı ya da adayın kendisini ve sınav yapıcıları tehlikeye atacak bir davranışta bulunması durumunda sınavı sonlandırılır,
 • Sınavı sonlandırılan adaya ilişkin bilgiler Sınav Tutanağına kaydedilir.
 • Sınav süresinin sona ermesiyle birlikte, “Sınav Bitmiştir” şeklinde ikazda bulunularak, sınav dokümanı adaydan teslim alınır ve zarfa koyularak kapatılır ardından kamera kapatılır.
 • Diğer aday bekleme odasından çağırılır. Adayın sınav yerine ulaşması beklenene kadar Performans Sınavı Beceri ve Yetkinlik Yoklama Formu üzerinden bir önceki adayın başarı yüzdesi hesaplanır.

Sınav Yapıcı; Performans Sınavı Beceri ve Yetkinlik Yoklama Formu ekine teslim alınan tüm evrak, doküman ve materyal eklenerek, Tarafsızlığın Yönetimi Prosedürüne göre gizlilik ve güvenlik sağlanır. Doküman Teslim Tutanağının teslim eden alanının imzalanmasıyla, tüm doküman ve materyaller Belgelendirme Müdürüne elden teslim edilir ya da kargo/posta yoluyla gönderilir. 

4.4. Sınav Sonrası İşlemler

4.4.1. Sınav Paketlerinin Teslim Alınması ve Kaydedilmesi

Sınav Yapıcı ve/veya Sınav Gözetmeni tarafından iletilen Sınav Paketleri, sınav evrakı, materyalleri, malzemeleri Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edilir. Ardından Doküman Teslim Tutanağının teslim alan kısmı imzalanır.

Belgelendirme Müdürü, her bir aday adına açılmış Aday Belgelendirme Dosyasına sınav dokümanlarını da ekler ve Aday Belgelendirme Dosyasının kapağında bulunan, Aday Dosyası Kontrol Listesindeki evraka göre kontrol ederek imzalar.  Aynı şekilde her bir sınav için açılmış Sınav Dosyasına da ilgili dokümanları ekler ve dosyanın kapağında bulunan Sınav Dosyası Kontrol Listesindeki evraka göre kontrol ederek imzalar.

GÜNDER MYM portala teorik ve performans sınavlarında adayların verdiği cevapları kaydeder. Kaydın tamamlanmasının ardından, portal üzerinden Teorik Sınav Sonuç Listesi, Performans Sınav Sonuç Listesi ve Aday Belge Karar Formunu indirerek, performans sınavı evrakı ile birlikte Aday Belgelendirme Dosyasına ekler.

Ardından, Aday Belgelendirme Dosyasını ve Sınav Dosyasını incelenmesi ve belgelendirme kararının verilmesi için Karar Vericiye teslim eder.

 4.4.2. Sınavların Değerlendirilmesi

Teorik ve performans sınavlarında başarı kriterleri, başarı yüzdeleri Ulusal Yeterliliklerde belirtildiği şekilde Belgelendirme Rehberinde dokümante edilmiştir. Teorik ve performans sınavlarının değerlendirilmesi aşamasında, söz konusu Rehber baz alınır. Teorik sınavlar Cevap Anahtarı Formuna göre Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edilerek başarı yüzdesi hesaplanır. Performansa Dayalı Sınavlar ise Sınav Yapıcılar tarafından Performans Sınavı Beceri ve Yetkinlik Yoklama Formu üzerinden değerlendirilir.  Söz konusu sınav sonuçları Belgelendirme Müdürü tarafından GÜNDER MYM portala kaydedilir.

 

4.4.3. Belgelendirme Kararı

Karar Verici; yetki kapsamındaki Ulusal Yeterlilikler ile Görev Tanımındaki şartları karşılayan ve konusunda uzman personel olarak GÜNDER MYM tarafından atanan kişidir, belgelendirmeye ilişkin karar merciidir. Belgelendirme kararını veren Karar Verici, adayın sınavında görev alamaz. Karar Vericinin sahip olması gereken nitelik ve özellikler Karar Verici Görev Tanımı ile dokümante edilmiştir.

Karar Verici belgelendirme kararını, kendisine sunulan Sınav Sonuç Listelerini, Sınav Tutanağını, sınav kamera kayıtlarını ve adayın dosyasında yer alan ilgili evrakı inceleyerek verir. 

Kamera kayıtlarının incelenmesi adımında, Karar Verici en düşük ve en yüksek not alan adayların kamera kaydının tamamını incelerken, diğerlerini keserek ve göz atarak inceler.

Belgelendirmeye ilişkin karar için Karar Verici, Aday Belge Karar Formunun ilgili hanelerini işaretleyip imzaladıktan sonra, aday dosyalarını Belgelendirme Müdürü’ ne teslim eder. 

Performans Sınavı Beceri ve Yetkinlik Yoklama Formu üzerinde puan toplama hatası varsa ve bu hata matematiksel bir işlemden kaynaklanıyorsa, puan toplama hesabında yapılan hatalar tutanak altına alınarak Karar Verici tarafından düzeltilir. Karar Verici, ölçme ve değerlendirme sürecinde şüpheli durum olduğunu düşünürse bahsi konu sınav için diğer bir sınav yapıcıdan kamera kaydı üzerinden sınavın değerlendirilmesini ister.

Diğer sınav yapıcının değerlendirmesi neticesinde ilgili sınavın sınav yapıcısının hata yaptığı kesinleşirse karar verici tarafından bahse konu sınav yapıcıya yanlış değerlendirmesine yönelik uyarı maili iletilir. Hata yaptığı düşünülen adımlar için iç eğitim düzenlenerek aynı uygunsuzluğun tekrar etmemesi sağlanır. Söz konusu eğitimden sonra ilgili sınav yapıcının ilk sınavı karar verici tarafından baştan sona kadar izlenerek yeniden değerlendirilir.

Sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler Aday Bildirim Formu ile MYK’ya iletilir. Sınav sonuçları sınav tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde bildirilirken; belge kararı ise, sınav sonuçlarının duyurulmasından sonra geçen 10 (on) gün içinde MYK’ya bildirilir.  Belge ücreti tahsil edildikten sonra MYK’ya iletilen bilgiler esas alınarak, MYK tarafından başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi adaya iletilmek üzere GÜNDER MYM’ ye gönderilir. Belgeler, o mesleğin Ulusal Yeterliliğinde belirlenen süreler içerisinde geçerli olur.

Sınavlardan başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adayların Belgeleri, daha önce imzalanarak 2 asıl nüsha şeklinde GÜNDER MYM’ ye teslim edilen/kargolanan Belge Kullanım Sözleşmelerinin GÜNDER MYM İktisadi İşletme Müdürü tarafından imzalanmış bir asıl nüshası ile birlikte Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kimlik Kartı sahibinin çalıştığı müşteriye elden teslim edilir ya da kargo/posta yoluyla gönderilir.

Belge ve kimlik kartlarını teslim alan müşteri tarafından belge ve kimlik kartları ilgili adaya Belge Teslim Formu imzalatılarak verilir. Müşteri kurumsal/toplu başvuruda bulunduğu ve sınav ve belgelendirme sürecini takip ettiği adayların imzaladığı Belge Teslim Formu’ nu GÜNDER MYM’ ye elden teslim eder ya da kargo/posta yoluyla gönderir.

Belge almaya hak kazanan kişiler Belge Kullanım Sözleşmesi kapsamında belgenin kullanımı ve sorumlulukları ile ilgili şartları yerine getirecek şekilde davranmakla yükümlüdür. Belgelendirilmiş kişi GÜNDER MYM internet sayfasında (https://www.gundermym.com/) veya MYK internet sayfasında (www.myk.gov.tr) yer alan “Belge Sorgulama” sekmesini kullanarak, yalnızca kendine ait olan bilgilere her zaman erişebilir. Bilgiler 3. (üçüncü) kişilerin erişimine karşı koruma altındadır.

Söz konusu süreçte ortaya çıkan uygunsuzluklara, İç Doğrulama Prosedürü ile Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedüründe tanımlanan adımlara göre işlem yapılır. 

4.4.4. Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Sınav sonuçları sınav tarihinden sonra en geç 10 (on) içerisinde bildirilir ve MYK Portal’a sınav sonuç bildirimi yapılır. Ayrıca GÜNDER MYM’ nin internet sitesinde de (https://www.gundermym.com/) duyurulur. Adaylar, kendilerine başvuru sırasında tanımlanan kullanıcı adı ve şifreleriyle (TC kimlik no ve nüfus cüzdanı seri numaralarıyla) internet sitesine girerek sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

4.4.5. Sınavların Ertelenmesi ve İptali

Sınav başlamadan en az 1 (bir) saat önce, Sınav Yapıcı tarafından Teorik ve Performans Sınav Yeri Uygunluk Formları ile sınav alanının kontrolü gerçekleştirilir. Sınav alanı uygunluk değerlendirmesi sonucu teorik ya da performans sınav alanında eksiklik tespit edilirse, bu eksikliğin müşterinin görevlendirdiği teknik yetkili personel ya da GÜNDER MYM vasıtasıyla giderir/giderilmesini sağlar.

Bulunan eksikliklerin (iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı, sınav gereçlerinin hazır olmadığı, durumlar dahil) sınav saatine kadar giderilemeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda sınav uygulama alanının değiştirilmesi (il değişikliği vb.), sınavın ertelenmesi ya da iptal edilmesi gerektiği Belgelendirme Müdürü’ ne iletilir. Durum Sınav Tutanağı ile kayıt altına alınır.

Sınava ilişkin GÜNDER MYM’ den kaynaklanmayan mücbir sebepler (sınavın yapılmasına engel olacak ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk durumları ile yangın, yer sarsıntısı, su basması vb. afetler) nedeniyle değişiklik oluştuğunda, sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi halinde sınav GÜNDER MYM tarafından iptal edilir ve bu durum Sınav Tutanağı ile kayıt altına alınarak MYK’ya bildirilir.

Sınav organizasyonunda;

 • Sınav ili değişikliğinin sınavdan 1 (bir) gün öncesine kadar,
 • Sınav iptalinin ise sınavdan 1 (bir) saat öncesine kadar,

GÜNDER MYM tarafından yapılan organizasyonda bir hata olmaması fakat mücbir sebeplerin oluşması nedeniyle sınava ilişkin meydana gelen her türlü değişiklik ya da iptal durumu aynı gün içerisinde MYK’ya bildirilir. Değişikliklere ilişkin kayıt, kanıt ve gerekçe ise iki iş günü içerisinde MYK’ya ulaştırılır. Sınav organizasyonu ile ilgili tüm değişiklikler MYK Dosya Sorumlusu ile görüşüldükten sonra öncelikle MYK Web Portal’a kaydedilir.

4.4.6. Sınavların Tekrarı

Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın başvuru yapması durumunda, MYK mevzuatında ve ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen kriterlere göre ilave ücret alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde aday tekrar sınava alınır.  Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde kişiler, ilk başvuruda olduğu gibi yeniden başvuru yapmak, sınav ve belge ücretlerini ödemek durumundadırlar. Başvurular, 4.1. Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi maddesinde anlatıldığı şekliyle gerçekleştirilir.

Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte 1 (bir) yıl içerisinde GÜNDER MYM tarafından sınav açılmaması durumunda aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep ederse, GÜNDER MYM bu talebi yerine getirir. İlgili hususlar Ücret Talimatında dokümante edilmiştir.

Sınavlarından başarılı olunan yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. Yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, adayın talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren Birim Başarı Belgesi düzenlenir. Başarısız olunan yeterlilik birimlerinin sınavlarına girilerek, başarılı olunan ve geçerliliğini koruyan yeterlilik birimleri ile birleştirme yapılarak, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanılır.

Yeterlilik birimlerinde yer alan sınav türlerinin (teorik, performans) eş zamanlı geçerliliğini koruma süresi, sınava girildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. 1 (bir) yılın geçmesinin ardından, yeterlilik birimindeki bir sınav türünden başarılı olunmuşsa dahi, diğer sınav türünün geçerliliğini kaybetmesine bağlı olarak aday iki sınav türünden de yeniden sınava alınır.

Sınava girmeyen aday “GİRMEDİ” olarak kaydedilerek, başarısız sayılır. Sağlık vb. mücbir nedenlerle sınava girmeme sebebini resmi olarak belgeleyen ve GÜNDER MYM’ ye bildiren aday, bir sonraki sınava ücretsiz olarak alınır.  GÜNDER MYM ve personelinden kaynaklanan bir uygunsuzluk sebebiyle sınav iptal edilmiş ise, sınava tekrar girecek adaylardan yeniden sınav ücreti alınmaz. Sınav başvurusu yapıp da başvurusu onaylanmayan adayların sınav ücretleri iade edilir.

Günder MYM

Merkezi Yeterlilik Sınavı

Başvuru yapmak için bilgileriniz doldurunuz.